အလူမီနီယမ်စတုဂံဘား

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-

Aluminum Flat Bar၊ Aluminum Rectangle Profile၊ Aluminum Flat Profile


ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား

အလူမီနီယမ်စတုဂံဘား Extrusion စတော့မှာသေတယ်။

နှိပ်ပါ။အလူမီနီယမ်စတုဂံဘားအရွယ်အစားများစာရင်းပြီးပြည့်စုံသော Aluminum Rectangle Bar Size စာရင်း။

အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စတော့တွင် အသုံးများသော အရွယ်အစားများ၏ အစိတ်အပိုင်း အနည်းငယ်ကိုသာ ဖော်ပြထားပါသည်။တခြား Specification တွေ လိုအပ်ရင် ထုတ်လိုက်ပါ။အလူမီနီယမ်စတုဂံဘားအရွယ်အစားများစာရင်းကျွန်တော်တို့ကို ကူညီကြပါစို့။ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်ပအချင်း 3 မီလီမီတာမှ 300 မီလီမီတာနှင့် အထူ 0.3 မီလီမီတာမှ 50 မီလီမီတာအထိ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။

 

ui
အလူမီနီယမ်စတုဂံဘား အရွယ်အစားစာရင်း - လက်ရှိသေဆုံး
2 (T) x 30 (A)၊ 7 (T) x 45 (A)၊ 10 (T) x 215 (A)၊ 15 (T) x 65 (A)၊ 20 (T) x 65 (A)၊ 25.4 (T) x 25.4 (A) 36 (T) x 60 (A)၊ 50 (T) x 300 (A)၊
2.5 (T) x 91 (A) 7.5 (T) x 115 (A) 10 (T) x 240 (A)၊ 15 (T) x 75 (A)၊ 20 (T) x 75 (A)၊ 25.5 (T) x 301 (A) ၃၇ (T) x ၃၇ (A)၊ 51.5 (T) x 76.5 (A)
3 (T) x 15 (A)၊ 7.78 (T) x 7.78 (A) 10 (T) x 250 (A)၊ 15 (T) x 80 (A)၊ 20 (T) x 80 (A)၊ 25.6 (T) x 134 (A) ၃၇ (T) x 67 (A)၊ 55 (T) x 55 (A)၊
3 (T) x 20 (A)၊ 8 (T) x 8 (A)၊ 10 (T) x 300 (A)၊ 15 (T) x 85 (A)၊ 20 (T) x 90 (A)၊ 26 (T) x 38 (A)၊ ၃၈ (T) x ၃၈ (A)၊ 55 (T) x 60 (A)၊
3 (T) x 25 (A)၊ 8 (T) x 10 (A)၊ 10 (T) x 350 (A)၊ 15 (T) x 90 (A)၊ 20 (T) x 100 (A)၊ 26 (T) x 52 (A)၊ 38.5 (T) x 38.5 (A) 55 (T) x 66.1 (A)
3 (T) x 40 (A)၊ 8 (T) x 17 (A)၊ 11 (T) x 12 (A)၊ 15 (T) x 120 (A)၊ 20 (T) x 130 (A)၊ 26 (T) x 203 (A)၊ ၃၉ (T) x 130 (A)၊ 55 (T) x 110 (A)၊
4 (T) x 20 (A)၊ 8 (T) x 40 (A)၊ 12 (T) x 35 (A)၊ 15 (T) x 250 (A)၊ 20 (T) x 267 (A)၊ 28 (T) x 28 (A)၊ 40 (T) x 65 (A)၊ 55 (T) x 350 (A)၊
4 (T) x 30 (A)၊ 8 (T) x 55 (A)၊ 12 (T) x 50 (A)၊ 15 (T) x 400 (A)၊ 20.5 (T) x 301 (A) 28 (T) x 42 (A)၊ 40 (T) x 90 (A)၊ 60 (T) x 80 (A)၊
4 (T) x 50 (A)၊ 8 (T) x 65 (A)၊ 12 (T) x 60 (A)၊ 16 (T) x 16 (A)၊ 21 (T) x 49 (A)၊ 28 (T) x 85 (A)၊ 40 (T) x 105 (A)၊ 60 (T) x 120 (A)၊
4.8 (T) x 25.4 (A) 8 (T) x 80 (A)၊ 12 (T) x 70 (A)၊ 16 (T) x 38 (A)၊ 22 (T) x 22 (A)၊ ၂၉ (T) x 171 (A)၊ 40 (T) x 150 (A)၊ 60 (T) x 180 (A)၊
5 (T) x 5 (A)၊ 8 (T) x 100 (A)၊ 12 (T) x 78 (A)၊ 16 (T) x 50 (A)၊ 22 (T) x 29 (A)၊ 30 (T) x 35 (A)၊ 40 (T) x 180 (A)၊ 60 (T) x 250 (A)၊
5 (T) x 20 (A)၊ 8 (T) x 120 (A)၊ 12 (T) x 85 (A)၊ 16 (T) x 55 (A)၊ 22 (T) x 36 (A)၊ 30 (T) x 45 (A)၊ 40 (T) x 240 (A)၊ 62 (T) x 62 (A)၊
5 (T) x 25 (A)၊ 8 (T) x 130 (A)၊ 12 (T) x 86.4 (A)၊ 16 (T) x 60 (A)၊ 22 (T) x 38 (A)၊ 30 (T) x 50 (A)၊ 40 (T) x 250 (A)၊ 62 (T) x 79 (A) ကြား၊
5 (T) x 30 (A)၊ 8 (T) x 135 (A)၊ 12 (T) x 95 (A)၊ 16 (T) x 65 (A)၊ 22 (T) x 40 (A)၊ 30 (T) x 55 (A)၊ 40 (T) x 300 (A)၊ 64 (T) x 150 (A)၊
5 (T) x 40 (A)၊ 8 (T) x 150 (A)၊ 12 (T) x 100 (A)၊ 16 (T) x 75 (A)၊ 22 (T) x 50 (A)၊ 30 (T) x 65 (A)၊ 40 (T) x 400 (A)၊ 65 (T) x 80 (A)၊
5 (T) x 60 (A)၊ 8.5 (T) x 52 (A) 12 (T) x 110 (A)၊ 16 (T) x 85 (A)၊ 22 (T) x 55 (A)၊ 30 (T) x 75 (A)၊ 42 (T) x 48 (A)၊ 65 (T) x 180 (A)၊
5 (T) x 70 (A)၊ 8.8 (T) x 37.8 (A) 12 (T) x 130 (A)၊ 16 (T) x 90 (A)၊ 22 (T) x 60 (A)၊ 30 (T) x 80 (A)၊ 42 (T) x 92 (A)၊ 68 (T) x 110 (A)၊
5 (T) x 103 (A)၊ 9 (T) x 9 (A)၊ 12 (T) x 150 (A)၊ 16 (T) x 100 (A)၊ 22 (T) x 61 (A)၊ 30 (T) x 85 (A)၊ 42 (T) x 196 (A)၊ 70 (T) x 70 (A)၊
5 (T) x 159.2 (A)၊ 9 (T) x 27 (A)၊ 12 (T) x 166.5 (A)၊ 16 (T) x 133 (A)၊ 22 (T) x 66 (A)၊ 30 (T) x 100 (A)၊ 43 (T) x 100 (A)၊ 70 (T) x 180 (A)၊
5.3 (T) x 160 (A) 9 (T) x 50 (A)၊ 12 (T) x 207 (A)၊ 16 (T) x 200 (A)၊ 22 (T) x 95 (A)၊ 30 (T) x 120 (A)၊ 43 (T) x 160 (A)၊ 70.5 (T) x 250 (A)
5.5 (T) x 30 (A) 9 (T) x 129 (A)၊ 12 (T) x 250 (A)၊ 16 (T) x 242 (A)၊ 22 (T) x 110 (A)၊ 30 (T) x 130 (A)၊ 44 (T) x 73 (A)၊ 73 (T) x 100 (A)၊
5.6 (T) x 70 (A) 9 (T) x 155 (A)၊ 12 (T) x 300 (A)၊ 16 (T) x 300 (A)၊ 22 (T) x 130 (A)၊ 30 (T) x 140 (A)၊ 44 (T) x 82 (A)၊ 73 (T) x 116 (A)၊
6 (T) x 10 (A)၊ 9.2 (T) x 142 (A) 12 (T) x 400 (A)၊ 16 (T) x 400 (A)၊ 22.3 (T) x 38 (A)၊ 30 (T) x 160 (A)၊ 45 (T) x 50 (A)၊ 75 (T) x 95 (A)၊
6 (T) x 14 (A)၊ 9.5 (T) x 41.4 (A) 12.7 (T) x 35 (A)၊ 17 (T) x 25 (A)၊ 23.5 (T) x 133.5 (A) 30 (T) x 185 (A)၊ 45 (T) x 60 (A)၊ 75 (T) x 200 (A)၊
6 (T) x 20 (A)၊ 10 (T) x 10 (A)၊ 12.7 (T) x 55 (A)၊ 17.5 (T) x 27 (A)၊ 24 (T) x 32 (A)၊ 30 (T) x 250 (A)၊ 45 (T) x 74 (A)၊ 80 (T) x 100 (A)၊
6 (T) x 35 (A)၊ 10 (T) x 20 (A)၊ 13 (T) x 18 (A)၊ 18 (T) x 30 (A)၊ 25 (T) x 39 (A)၊ 31.24 (T) x 203 (A) ၄၅ (T) x 100 (A)၊ 80 (T) x 180 (A)၊
6 (T) x 45 (A)၊ 10 (T) x 30 (A)၊ 13 (T) x 150 (A)၊ 18 (T) x 53 (A)၊ 25 (T) x 42 (A)၊ 32 (T) x 32 (A)၊ 45 (T) x 150 (A)၊ 80 (T) x 250 (A)၊
6 (T) x 60 (A)၊ 10 (T) x 36 (A)၊ 14 (T) x 14 (A)၊ 18 (T) x 100 (A)၊ 25 (T) x 50 (A)၊ 32 (T) x 102 (A)၊ 45 (T) x 170 (A)၊ 85 (T) x 200 (A)၊
6 (T) x 72 (A)၊ 10 (T) x 42 (A)၊ 14 (T) x 63 (A)၊ 18 (T) x 120 (A)၊ 25 (T) x 60 (A)၊ 35 (T) x 35 (A)၊ 45 (T) x 200 (A)၊ 90 (T) x 110 (A)၊
6 (T) x 90 (A)၊ 10 (T) x 50 (A)၊ 14 (T) x 123 (A)၊ 18 (T) x 225 (A)၊ 25 (T) x 70 (A)၊ 35 (T) x 45 (A)၊ ၄၅ (T) x 250 (A)၊ 90 (T) x 180 (A)၊
6 (T) x 120 (A)၊ 10 (T) x 65 (A)၊ 14 (T) x 225 (A)၊ 18 (T) x 350 (A)၊ 25 (T) x 90 (A)၊ 35 (T) x 65 (A)၊ 48 (T) x 130 (A)၊ 95 (T) x 180 (A)၊
6 (T) x 170 (A)၊ 10 (T) x 75 (A)၊ 14 (T) x 350 (A)၊ 18.5 (T) x 144 (A)၊ 25 (T) x 120 (A)၊ 35 (T) x 80 (A)၊ 50 (T) x 55 (A)၊ 100 (T) x 100 (A)
6.35 (T) x 30.8 (A) 10 (T) x 90 (A)၊ 15 (T) x 20 (A)၊ 19 (T) x 32 (A)၊ 25 (T) x 150 (A)၊ 35 (T) x 100 (A)၊ 50 (T) x 70 (A)၊ 105 (T) x 105 (A)၊
6.5 (T) x 77 (A)၊ 10 (T) x 102 (A)၊ 15 (T) x 24 (A)၊ 19.5 (T) x 19.5 (A) 25 (T) x 175 (A)၊ 35 (T) x 120 (A)၊ 50 (T) x 80 (A)၊ 110 (T) x 200 (A)၊
6.5 (T) x 130 (A) 10 (T) x 120 (A)၊ 15 (T) x 28 (A)၊ 20 (T) x 25 (A)၊ 25 (T) x 188 (A)၊ 35 (T) x 125 (A)၊ 50 (T) x 110 (A)၊ 115 (T) x 115 (A)၊
6.9 (T) x 34 (A) 10 (T) x 130 (A)၊ 15 (T) x 30 (A)၊ 20 (T) x 30 (A)၊ 25 (T) x 192 (A)၊ 35 (T) x 150 (A)၊ 50 (T) x 120 (A)၊ 115 (T) x 160 (A)၊
7 (T) x 37 (A)၊ 10 (T) x 200 (A)၊ 15 (T) x 60 (A)၊ 20 (T) x 60 (A)၊ 25 (T) x 400 (A)၊ 35 (T) x 400 (A)၊ 50 (T) x 250 (A)၊ 150 (T) x 150 (A)၊

ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အမည် အလူမီနီယမ် စတုဂံ ပရိုဖိုင်/ဘား/တံ
ပစ္စည်းအမျိုးအစား အလူမီနီယံ
အလွိုင်းအဆင့် 1000 စီးရီး- 1050၊ 1060၊ 1070၊ 1080၊ 1100၊ 1435 စသဖြင့်
2000 စီးရီး- 2011၊ 2014၊ 2017၊ 2024 စသဖြင့်
3000 စီးရီး- 3002၊ 3003၊ 3104၊ 3204၊ 3030 စသဖြင့်
5000 စီးရီး- 5005၊ 5025၊ 5040၊ 5056၊ 5083 စသဖြင့်
6000 စီးရီး- 6101၊ 6003၊ 6061၊ 6063၊ 6020၊ 6201၊ 6262၊ 6082 စသဖြင့်
7000 စီးရီး- 7003၊ 7005၊ 7050၊ 7075 စသဖြင့်
ဒေါသကို T3-T8
စံ ASTM၊ ASME၊ EN၊ JIS၊ DIN၊ GB/T စသဖြင့်
အရွယ်အစား အနိမ့်ဆုံးနံရံအထူ- 0.7 မီလီမီတာ၊ အမြင့်ဆုံး အနံ- 600 မီလီမီတာ
ပုံသဏ္ဍာန် အဝိုင်း/စတုရန်း/စတုဂံ/စိတ်ကြိုက်ပုံစံ
အပေါ်ယံ Mill Finish၊ Anodized၊ Electrophoresis၊ Powder Coating၊ Wood Grain၊ Sand Blasting သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်
အရောင် တောက်ပသောငွေ၊ အနက်ရောင်၊ ရှန်ပိန်၊ ရွှေ၊ နှင်းဆီရွှေ၊ ကြေး၊ အပြာ၊ မီးခိုးရောင် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်
လျှောက်လွှာ 1. အလင်း၊ ဆိုလာပြား။
2. Architectural Trim, Ceiling, Cabinet စသည်တို့။
3. ခရီးဆောင်အိတ်၊ ဓာတ်လှေကား၊ အမည်တပ်၊ ဓာတ်ပုံဘောင် စသည်တို့။
4. မော်တော်ကားအလှဆင်ခြင်း။
5. ပရိဘောဂအစိတ်အပိုင်းများ
6. အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ- ရေခဲသေတ္တာ၊ မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖို၊ စတီရီယို စက်ပစ္စည်း။
7. Aerospace and Aviation.
8၊ အားကစားဘောင်များ၊ ရက်ကွက်များ

 

 

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း

detail-(6)

ပြီးသွားတယ်။

detail (4)
detail (5)

Jiangyin City METALS Products Co.,Ltd သည် ကျယ်ပြန့်သော စံနှုန်းများနှင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။စိတ်ကြိုက်/အထူးပုံစံများ.


  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။

    ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ