အလူမီနီယမ်ထောင့် အရွယ်အစားများ

 Aluminum Angle Extrusion သည် Stock ရှိပါသည်


 

ကျွန်ုပ်တို့ တီထွင်ပြီးသော အလူမီနီယမ် ထောင့်အရွယ်အစားများကို စာရင်းပြုစုထားပါသည်။သင့်လိုအပ်ချက်အရ အောက်ပါဇယားမှ သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားကို လိုချင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း သင့်အား ကူညီနိုင်ပါသည်။

အလူမီနီယမ် ထောင့်များ ညီမျှသောခြေထောက် အလူမီနီယမ် ထောင့်များ ညီမျှသောခြေထောက်
ခြေထောက်နဲ့ A ခြေထောက် B အထူ ခြေထောက်နဲ့ A ခြေထောက် B အထူ
၁၂.၇ ၁၂.၇ ၃.၂ 20 10 ၀.၇
20 20 2 22 13 5
20 20 ၂.၅ 25 10 2
20 20 3 25 15 3
20 20 4 25 20 2
၂၀.၂ ၂၀.၂ ၂.၂ 25 20 3
25 25 2 25 20 4
25 25 3 28 25 ၂.၈
25 25 5 30 15 2
၂၅.၄ ၂၅.၄ ၃.၁၇၅ 30 17 2
30 30 2 30 20 2
30 30 3 30 20 3
30 30 4 30 20 4
30 30 5 30 20 5
30 30 10 32 25 4
31 31 ၁၁.၅ 37 11 3
35 35 6 38 26 3
35 35 ၉.၅ 40 18 5
38 38 2 40 19 6
38 38 9 40 ၂၂.၅ 5
40 40 2 40 25 5
40 40 3 40 33 4
40 40 4 40 36 5
40 40 ၄.၉ 45 30 2
40 40 5 45 30 ၂.၃၅
40 40 8 45 42 ၁၃.၅
40 40 10 47 ၂၈.၅ 6
50 50 4 50 30 3
50 50 5 50 30 5
50 50 10 50 32 4
50 50 13 52 35 8
၅၀.၅ ၅၀.၅ ၄.၆ 55 50 15
55 55 5 60 40 5
55 55 10 63 50 ၁၂.၅
60 60 5 65 30 8
60 60 6 65 55 10
60 60 10 67 57 12
60 60 15 70 50 10
61 61 ၈.၂ 75 50 8
63 63 15 80 45 ၄.၅
70 70 4 80 50 6
70 70 5 91 38 18
70 70 7 ၁၀၀ 43 14
70 70 11 ၁၀၀ 75 8
76 76 ၁၂.၇ ၁၀၀ 80 ၃.၅
80 80 6 ၁၀၀ 80 8
80 80 8 ၁၀၅ 30 6
80 80 ၉.၈ ၁၀၅ 50 10
80 80 10 ၁၁၅ 75 8
80 80 15 ၁၂၀ ၁၁၀ 10
90 90 5 ၁၂၅ 80 14
၁၀၀ ၁၀၀ 6 ၁၅၀ ၁၀၀ 10
၁၀၀ ၁၀၀ 8 ၁၇၁ 27 13
၁၀၀ ၁၀၀ 10 ၁၈၅ 35 10
၁၀၀ ၁၀၀ 20 ၂၀၀ 60 6
၁၂၀ ၁၂၀ 12      
၁၂၃ ၁၂၃ 23      
၁၅၀ ၁၅၀ 16