အလူမီနီယမ်စတုဂံပြွန် အရွယ်အစားများ

 

အလူမီနီယမ်စတုဂံပုံပြွန် Extrusion သည် Stock ရှိပါသည်

 

 

ကျွန်ုပ်တို့တီထွင်ပြီးသော အလူမီနီယမ်စတုဂံပြွန်အရွယ်အစားများကို စာရင်းပြုစုထားပါသည်။သင့်လိုအပ်ချက်အရ အောက်ပါဇယားမှ သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားကို လိုချင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း သင့်အား ကူညီနိုင်ပါသည်။


အလူမီနီယမ်စတုဂံပုံပြွန်အရွယ်အစားစာရင်း - လက်ရှိသေဆုံး
10 x 10 x 1 နံရံ 40 x 30 x 1.3 နံရံ 60 x 50 x 1.4 နံရံ 80 x 44 x 3 ထရံ 100 x 60 x 1.2 နံရံ 150 x 100 x 1.8 နံရံ
15 x 10 x 0.7 နံရံ 40 x 30 x 1.5 နံရံ 60 x 50 x 1.5 နံရံ 80 x 50 x 0.8 နံရံ 100 x 60 x 1.4 နံရံ 150 x 100 x 2 ထရံ
15 x 10 x 1 နံရံ 40 x 30 x 1.85 ထရံ 60 x 50 x 2 ထရံ 80 x 50 x 1 ထရံ 100 x 60 x 1.5 နံရံ 150 x 100 x 2.5 နံရံ
15 x 15 x 1 နံရံ 40 x 30 x 3 ထရံ 60 x 60 x 0.75 ထရံ 80 x 50 x 1.4 နံရံ 100 x 60 x 2 ထရံ 150 x 100 x 3 ထရံ
15 x 15 x 1.5 နံရံ 40 x 40 x 0.7 နံရံ 60 x 60 x 1 ထရံ 80 x 50 x 2 ထရံ 100 x 60 x 3 ထရံ 150 x 100 x 5 ထရံ
20 x 10 x 0.8 နံရံ 40 x 40 x 0.8 နံရံ 60 x 60 x 1.2 နံရံ 80 x 50 x 2.5 နံရံ 100 x 70 x 3 ထရံ 150 x 120 x 2 နံရံ
20 x 10 x 1 နံရံ 40 x 40 x 0.9 နံရံ 60 x 60 x 1.3 နံရံ 80 x 50 x 3 ထရံ 100 x 80 x 1.2 နံရံ 150 x 120 x 3 ထရံ
20 x 10 x 1.2 နံရံ 40 x 40 x 1 ထရံ 60 x 60 x 1.4 နံရံ 80 x 60 x 0.9 နံရံ 100 x 80 x 1.5 နံရံ 150 x 150 x 2 ထရံ
20 x 10 x 2 နံရံ 40 x 40 x 1.2 နံရံ 60 x 60 x 2 ထရံ 80 x 60 x 1 ထရံ 100 x 80 x 2 ထရံ 150 x 150 x 2.5 နံရံ
20 x 15 x 1 နံရံ 40 x 40 x 1.4 နံရံ 60 x 60 x 2.5 နံရံ 80 x 60 x 1.1 နံရံ 100 x 100 x 1.2 နံရံ 150 x 150 x 2.7 နံရံ
20 x 20 x 0.8 နံရံ 40 x 40 x 1.5 နံရံ 60 x 60 x 3 ထရံ 80 x 60 x 1.2 နံရံ 100 x 100 x 1.3 နံရံ 150 x 150 x 3 ထရံ
20 x 20 x 1 နံရံ 40 x 40 x 2 ထရံ ၆၁ x ၂၃ x ၃ ထရံ 80 x 60 x 2 ထရံ 100 x 100 x 1.5 နံရံ 150 x 150 x 5 ထရံ
20 x 20 x 1.2 နံရံ 40 x 40 x 3 ထရံ ၆၁ x ၃၉ x ၃ ထရံ 80 x 80 x 1.2 နံရံ 100 x 100 x 1.8 နံရံ 160 x 20 x 1.5 နံရံ
20 x 20 x 1.4 နံရံ 45 x 35 x 1 ထရံ 65 x 25 x 1.8 နံရံ 80 x 80 x 1.4 နံရံ 100 x 100 x 2 နံရံ 160 x 40 x 1.5 နံရံ
20 x 20 x 2 နံရံ 45 x 45 x 1.5 နံရံ 65 x 65 x 1.4 နံရံ 80 x 80 x 1.5 နံရံ 100 x 100 x 2.3 နံရံ 160 x 40 x 2 ထရံ
25 x 10 x 0.8 နံရံ 50 x 10 x 1 နံရံ 69 x 69 x 1.85 နံရံ 80 x 80 x 1.6 နံရံ 100 x 100 x 2.5 နံရံ 160 x 50 x 1.5 နံရံ
25 x 10 x 1 နံရံ 50 x 10 x 1.6 နံရံ 70 x 20 x 1 ထရံ 80 x 80 x 1.8 နံရံ 100 x 100 x 3 နံရံ 160 x 60 x 1.5 နံရံ
25 x 15 x 0.8 နံရံ 50 x 10 x 1.8 နံရံ 70 x 20 x 1.4 နံရံ 80 x 80 x 2 ထရံ 100 x 100 x 5 နံရံ 160 x 80 x 1.8 နံရံ
25 x 15 x 1 ထရံ 50 x 15 x 1 နံရံ 70 x 20 x 3 ထရံ 80 x 80 x 3 ထရံ 110 x 100 x 5 ထရံ 160 x 80 x 3 ထရံ
25 x 15 x 1.2 နံရံ 50 x 15 x 1.5 နံရံ 70 x 25 x 1.2 နံရံ 84 x 72 x 1 ထရံ 110 x 110 x 2 နံရံ 160 x 100 x 2 ထရံ
25 x 15 x 1.8 နံရံ 50 x 20 x 0.8 နံရံ 70 x 30 x 1 ထရံ 85 x 25 x 2 ထရံ 110 x 110 x 3 နံရံ 160 x 100 x 3 ထရံ
25 x 18 x 1.1 နံရံ 50 x 20 x 1 နံရံ 70 x 30 x 1.2 နံရံ 85 x 85 x 2 ထရံ 120 x 20 x 1 နံရံ 160 x 120 x 3 နံရံ
25 x 20 x 0.8 နံရံ 50 x 20 x 1.2 နံရံ 70 x 30 x 1.4 နံရံ 90 x 20 x 1 ထရံ 120 x 20 x 1.2 နံရံ 160 x 160 x 2.5 နံရံ
25 x 20 x 1 နံရံ 50 x 20 x 1.4 နံရံ 70 x 30 x 3 ထရံ 90 x 20 x 2 ထရံ 120 x 25 x 1.1 နံရံ 180 x 30 x 1.5 နံရံ
25 x 25 x 0.7 နံရံ 50 x 20 x 1.5 နံရံ 70 x 40 x 0.9 နံရံ 90 x 23 x 1.2 နံရံ 120 x 25 x 1.2 နံရံ 180 x 30 x 2.5 နံရံ
25 x 25 x 0.8 နံရံ 50 x 20 x 1.8 နံရံ 70 x 40 x 1.3 နံရံ 90 x 25 x 2 ထရံ 120 x 25 x 1.4 နံရံ 180 x 50 x 1.8 နံရံ
25 x 25 x 1 ထရံ 50 x 20 x 2 ထရံ 70 x 40 x 1.5 ထရံ 90 x 30 x 0.8 နံရံ 120 x 25 x 2 ထရံ 180 x 50 x 3 ထရံ
25 x 25 x 1.2 နံရံ 50 x 25 x 0.8 နံရံ 70 x 40 x 2 ထရံ 90 x 30 x 1.2 နံရံ 120 x 30 x 1 နံရံ 180 x 60 x 1.8 နံရံ
25 x 25 x 1.4 နံရံ 50 x 25 x 1 ထရံ 70 x 50 x 1 ထရံ 90 x 30 x 2 ထရံ 120 x 30 x 1.2 နံရံ 180 x 60 x 3 ထရံ
25 x 25 x 2 ထရံ 50 x 25 x 1.2 နံရံ 70 x 50 x 1.5 နံရံ 90 x 40 x 2 ထရံ 120 x 30 x 1.4 နံရံ 180 x 80 x 1.8 နံရံ
နံရံ ၂၅ x ၂၅ x ၃ 50 x 25 x 1.5 နံရံ 70 x 50 x 2 ထရံ 90 x 50 x 1.2 နံရံ 120 x 30 x 2 ထရံ 180 x 80 x 3 ထရံ
30 x 10 x 0.85 ထရံ 50 x 25 x 2 ထရံ 70 x 50 x 3 ထရံ 90 x 50 x 2 ထရံ 120 x 40 x 1.2 နံရံ 180 x 90 x 1.8 နံရံ
30 x 15 x 0.7 နံရံ 50 x 25 x 3 ထရံ 70 x 70 x 2 ထရံ 90 x 60 x 2 ထရံ 120 x 40 x 1.4 နံရံ 180 x 90 x 3 ထရံ
30 x 15 x 0.9 နံရံ 50 x 30 x 0.7 နံရံ 70 x 70 x 2.8 နံရံ 90 x 70 x 1.2 နံရံ 120 x 40 x 1.8 နံရံ 180 x 100 x 2 နံရံ
30 x 15 x 1 နံရံ 50 x 30 x 0.8 နံရံ ၇၄ x ၅၄ x ၃ နံရံ 90 x 90 x 1.5 နံရံ 120 x 40 x 2 ထရံ 180 x 100 x 3 နံရံ
30 x 15 x 1.2 နံရံ 50 x 30 x 1 နံရံ ၇၄ x ၇၁ x ၃ နံရံ 90 x 90 x 1.8 နံရံ 120 x 44 x 1.8 နံရံ 180 x 120 x 2 နံရံ
30 x 15 x 1.4 နံရံ 50 x 30 x 1.2 နံရံ ၇၄ x ၅၄ x ၃ နံရံ 90 x 90 x 2.5 နံရံ 120 x 50 x 1.2 နံရံ 180 x 120 x 3 နံရံ
30 x 15 x 2 ထရံ 50 x 30 x 1.5 နံရံ 75 x 20 x 1.05 နံရံ 93 x 93 x 1.85 နံရံ 120 x 50 x 1.4 နံရံ 180 x 150 x 2.5 နံရံ
30 x 20 x 0.7 နံရံ 50 x 30 x 1.8 နံရံ 75 x 25 x 1.2 နံရံ ၉၃ x ၉၃ x ၂ ထရံ 120 x 50 x 2 ထရံ 180 x 180 x 3 နံရံ
30 x 20 x 0.8 နံရံ 50 x 30 x 1.9 နံရံ 75 x 25 x 1.5 နံရံ 96 x 23 x 0.8 နံရံ 120 x 60 x 1 ထရံ ၁၉၅ x ၉၅ x ၂ ထရံ
30 x 20 x 1 နံရံ 50 x 30 x 2 ထရံ 75 x 25 x 2 ထရံ 100 x 10 x 0.95 နံရံ 120 x 60 x 1.1 နံရံ 200 x 20 x 2 ထရံ
30 x 20 x 1.2 နံရံ 50 x 30 x 2.5 နံရံ 75 x 50 x 1.2 နံရံ 100 x 20 x 1 နံရံ 120 x 60 x 1.2 နံရံ 200 x 30 x 1.8 နံရံ
30 x 20 x 1.4 နံရံ 50 x 30 x 3 ထရံ 75 x 50 x 1.4 နံရံ 100 x 20 x 1.2 နံရံ 120 x 60 x 1.8 နံရံ 200 x 30 x 2 ထရံ
30 x 20 x 1.5 နံရံ 50 x 40 x 0.8 နံရံ 75 x 50 x 1.8 နံရံ 100 x 20 x 1.5 နံရံ 120 x 60 x 1.9 နံရံ 200 x 30 x 2.5 နံရံ
30 x 20 x 1.8 နံရံ 50 x 40 x 1 ထရံ 75 x 50 x 2 ထရံ 100 x 20 x 1.8 နံရံ 120 x 60 x 2 ထရံ 200 x 30 x 3 ထရံ
30 x 20 x 2 ထရံ 50 x 40 x 1.2 နံရံ 76 x 25 x 1.2 နံရံ 100 x 20 x 2 နံရံ 120 x 60 x 3 ထရံ 200 x 40 x 2 ထရံ
30 x 25 x 1 ထရံ 50 x 40 x 1.4 နံရံ 76 x 25 x 1.4 နံရံ 100 x 25 x 0.8 နံရံ 120 x 60 x 5 ထရံ 200 x 50 x 1.8 နံရံ
30 x 25 x 1.4 နံရံ 50 x 40 x 2 ထရံ 76 x 25 x 1.5 နံရံ 100 x 25 x 1 နံရံ 120 x 70 x 2.5 နံရံ 200 x 50 x 2 ထရံ
30 x 25 x 3 ထရံ 50 x 50 x 0.7 နံရံ 76 x 25 x 2 ထရံ 100 x 25 x 1.2 နံရံ 120 x 80 x 2 ထရံ 200 x 50 x 2.5 နံရံ
30 x 30 x 0.8 နံရံ 50 x 50 x 0.8 နံရံ 76 x 44 x 0.75 နံရံ 100 x 25 x 1.5 နံရံ 120 x 80 x 3 ထရံ 200 x 50 x 3 ထရံ
30 x 30 x 1 နံရံ 50 x 50 x 0.9 နံရံ 76 x 44 x 0.8 နံရံ 100 x 25 x 1.8 နံရံ 120 x 100 x 1.8 နံရံ 200 x 50 x 3.9 နံရံ
30 x 30 x 1.2 နံရံ 50 x 50 x 1 နံရံ 76 x 44 x 1 ထရံ 100 x 25 x 2 ထရံ 120 x 100 x 3 နံရံ 200 x 60 x 2 ထရံ
30 x 30 x 1.5 နံရံ 50 x 50 x 1.2 နံရံ 76 x 44 x 1.2 နံရံ 100 x 30 x 0.8 နံရံ 120 x 120 x 2 နံရံ 200 x 80 x 1.9 နံရံ
30 x 30 x 1.8 နံရံ 50 x 50 x 1.4 နံရံ ၇၆ x ၄၄ x ၂ ထရံ 100 x 30 x 1 နံရံ 120 x 120 x 3 နံရံ 200 x 80 x 2 ထရံ
30 x 30 x 2 နံရံ 50 x 50 x 1.5 နံရံ ၇၆ x ၄၄ x ၃ ထရံ 100 x 30 x 1.2 နံရံ 140 x 25 x 1.2 နံရံ 200 x 80 x 2.8 နံရံ
30 x 30 x 3 နံရံ 50 x 50 x 1.8 နံရံ 76 x 76 x 1 နံရံ 100 x 30 x 1.4 နံရံ 140 x 40 x 1.5 နံရံ 200 x 80 x 3 ထရံ
34.5 x 23.5 x 1 နံရံ 50 x 50 x 1.9 နံရံ 76 x 76 x 1.4 နံရံ 100 x 30 x 1.5 နံရံ 140 x 40 x 2.5 နံရံ 200 x 100 x 2 နံရံ
35 x 10 x 1 ထရံ 50 x 50 x 2 နံရံ ၇၆ x ၇၆ x ၂ ထရံ 100 x 30 x 1.8 နံရံ 140 x 50 x 1.5 နံရံ 200 x 100 x 2.5 နံရံ
35 x 15 x 1.4 နံရံ 50 x 50 x 2.5 နံရံ 80 x 20 x 1 ထရံ 100 x 30 x 2 ထရံ 140 x 50 x 2.5 နံရံ 200 x 100 x 3 ထရံ
35 x 35 x 1 ထရံ 50 x 50 x 3 နံရံ 80 x 20 x 1.5 နံရံ 100 x 30 x 2.5 နံရံ 140 x 60 x 1.5 နံရံ 200 x 100 x 4 ထရံ
35 x 35 x 1.5 နံရံ 50 x 50 x 4 ထရံ 80 x 20 x 2 ထရံ 100 x 38 x 2 ထရံ 140 x 60 x 2.5 နံရံ 200 x 100 x 5 ထရံ
၃၅ x ၃၅ x ၂ နံရံ 55 x 55 x 2.5 နံရံ 80 x 25 x 0.8 နံရံ 100 x 40 x 0.8 နံရံ 140 x 70 x 1.5 နံရံ 200 x 120 x 2.5 နံရံ
၃၅ x ၃၅ x ၃ နံရံ 60 x 15 x 1 ထရံ 80 x 25 x 1 ထရံ 100 x 40 x 1 ထရံ 140 x 70 x 2.5 နံရံ 200 x 120 x 3 ထရံ
၃၈ x ၂၅ x ၀.၈ နံရံ 60 x 20 x 0.85 ထရံ 80 x 25 x 1.2 နံရံ 100 x 40 x 1.2 နံရံ 140 x 72 x 1.6 နံရံ 200 x 150 x 2.5 နံရံ
၃၈ x ၂၅ x ၁ ထရံ 60 x 20 x 0.9 နံရံ 80 x 25 x 1.4 နံရံ 100 x 40 x 1.5 နံရံ 140 x 80 x 1.8 နံရံ 200 x 150 x 3 ထရံ
၃၈ x ၂၅ x ၁.၅ နံရံ 60 x 20 x 1 ထရံ 80 x 25 x 2 ထရံ 100 x 40 x 1.8 နံရံ 140 x 80 x 3 ထရံ 200 x 200 x 2.3 နံရံ
၃၈ x ၂၅ x ၂ ထရံ 60 x 20 x 1.1 နံရံ 80 x 30 x 0.8 နံရံ 100 x 40 x 1.9 နံရံ 140 x 100 x 1.8 နံရံ 200 x 200 x 2.5 နံရံ
၃၈ x ၃၈ x ၁ နံရံ 60 x 20 x 1.2 နံရံ 80 x 30 x 1 ထရံ 100 x 40 x 2 ထရံ 140 x 100 x 3 ထရံ 200 x 200 x 3 ထရံ
၃၈ x ၃၈ x ၁.၅ နံရံ 60 x 20 x 1.4 နံရံ 80 x 30 x 1.2 နံရံ 100 x 44 x 1 နံရံ 140 x 140 x 2 နံရံ 250 x 30 x 2.4 နံရံ
40 x 10 x 1 ထရံ 60 x 20 x 1.5 နံရံ 80 x 30 x 1.3 နံရံ 100 x 44 x 1.2 နံရံ 140 x 140 x 3 နံရံ 250 x 30 x 3 ထရံ
40 x 10 x 1.2 နံရံ 60 x 20 x 1.8 နံရံ 80 x 30 x 1.5 နံရံ 100 x 44 x 1.4 နံရံ 145 x 25 x 2 ထရံ 250 x 50 x 2.3 နံရံ
40 x 10 x 1.8 နံရံ 60 x 25 x 1 ထရံ 80 x 30 x 2 ထရံ 100 x 44 x 1.5 နံရံ 150 x 30 x 1.5 နံရံ 250 x 50 x 3 ထရံ
40 x 15 x 1 ထရံ 60 x 25 x 1.1 နံရံ 80 x 30 x 2.2 နံရံ 100 x 44 x 2 ထရံ 150 x 30 x 2.5 နံရံ 250 x 100 x 2.5 နံရံ
40 x 15 x 1.5 နံရံ 60 x 25 x 1.8 နံရံ 80 x 35 x 1.5 နံရံ 100 x 45 x 1 ထရံ 150 x 40 x 1.5 နံရံ 250 x 100 x 3 ထရံ
40 x 20 x 0.7 နံရံ 60 x 30 x 0.8 နံရံ 80 x 40 x 0.7 နံရံ 100 x 50 x 0.8 နံရံ 150 x 40 x 2.5 နံရံ 250 x 100 x 3.2 နံရံ
40 x 20 x 1 ထရံ 60 x 30 x 1 ထရံ 80 x 40 x 0.8 နံရံ 100 x 50 x 0.85 နံရံ 150 x 50 x 1.5 နံရံ 250 x 150 x 3.5 နံရံ
40 x 20 x 1.2 နံရံ 60 x 30 x 1.2 နံရံ 80 x 40 x 0.9 နံရံ 100 x 50 x 0.9 နံရံ 150 x 50 x 1.7 နံရံ 250 x 200 x 3 ထရံ
40 x 20 x 1.5 နံရံ 60 x 30 x 1.5 နံရံ 80 x 40 x 1 ထရံ 100 x 50 x 0.95 နံရံ 150 x 50 x 2 ထရံ 250 x 250 x 4 ထရံ
40 x 20 x 2 ထရံ 60 x 30 x 2 ထရံ 80 x 40 x 1.2 နံရံ 100 x 50 x 1 နံရံ 150 x 50 x 2.5 နံရံ 260 x 20 x 2.3 နံရံ
40 x 20 x 3 ထရံ 60 x 30 x 2.5 နံရံ 80 x 40 x 1.4 နံရံ 100 x 50 x 1.1 နံရံ 150 x 50 x 3 ထရံ 300 x 50 x 3 ထရံ
40 x 20 x 5 ထရံ 60 x 35 x 1.2 နံရံ 80 x 40 x 1.5 နံရံ 100 x 50 x 1.2 နံရံ 150 x 60 x 1.5 နံရံ 300 x 100 x 3 ထရံ
40 x 25 x 1 ထရံ 60 x 40 x 0.9 နံရံ 80 x 40 x 1.8 နံရံ 100 x 50 x 1.4 နံရံ 150 x 60 x 2.5 နံရံ 300 x 100 x 3.6 နံရံ
40 x 25 x 1.2 နံရံ 60 x 40 x 1.2 နံရံ 80 x 40 x 2 ထရံ 100 x 50 x 1.5 နံရံ 150 x 60 x 4 ထရံ 300 x 150 x 3.6 နံရံ
40 x 25 x 1.4 နံရံ 60 x 40 x 1.4 နံရံ 80 x 40 x 3 ထရံ 100 x 50 x 1.8 နံရံ 150 x 75 x 1.82 နံရံ 300 x 200 x 4 ထရံ
40 x 25 x 1.5 နံရံ 60 x 40 x 2 ထရံ 80 x 44 x 0.8 နံရံ 100 x 50 x 2 ထရံ 150 x 75 x 2 ထရံ 300 x 300 x 4.6 နံရံ
40 x 30 x 0.9 နံရံ 60 x 40 x 3 ထရံ 80 x 44 x 1 ထရံ 100 x 50 x 2.3 နံရံ 150 x 80 x 1.5 နံရံ 400 x 100 x 4.5 နံရံ
40 x 30 x 1 ထရံ 60 x 45 x 1.2 နံရံ 80 x 44 x 1.2 နံရံ 100 x 50 x 3 ထရံ 150 x 80 x 1.8 နံရံ 400 x 200 x 5.75 ထရံ
40 x 30 x 1.1 နံရံ 60 x 45 x 1.8 နံရံ 80 x 44 x 1.4 နံရံ 100 x 50 x 5 ထရံ 150 x 80 x 2 ထရံ 500 x 100 x 6 ထရံ
40 x 30 x 1.2 နံရံ 60 x 50 x 1 ထရံ 80 x 44 x 2 ထရံ 100 x 60 x 1 ထရံ 150 x 80 x 3 ထရံ 500 x 200 x 5 ထရံ