အလူမီနီယမ် အဝိုင်းဘား အရွယ်အစားများ

အလူမီနီယံ အဝိုင်းဘား Extrusion သည် Stock ရှိပါသည်

 

image2

 

ကျွန်ုပ်တို့ တီထွင်ပြီးသော အလူမီနီယမ် အဝိုင်းဘား အရွယ်အစားများကို စာရင်းပြုစုထားပါသည်။သင့်လိုအပ်ချက်အရ အောက်ပါဇယားမှ သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားကို လိုချင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း သင့်အား ကူညီနိုင်ပါသည်။


အလူမီနီယမ် အဝိုင်းဘား အချင်းများစာရင်း - ရှိရင်းစွဲသေများ
ကော်လံ ၁ ကော်လံ ၂ ကော်လံ ၃ ကော်လံ ၄ ကော်လံ ၅
Ø၄ Ø၁၂ Ø၂၃ Ø၄၁ Ø၆၇.၅
Ø၄.၂ Ø၁၂.၂ Ø၂၃.၃ Ø၄၁.၅ Ø၆၈
Ø၄.၅ Ø၁၂.၃ Ø၂၃.၅ Ø၄၂ Ø၆၈.၅
Ø၄.၇ Ø၁၂.၅ Ø၂၃.၆ Ø၄၂.၅ Ø၆၉.၅
Ø၅ Ø၁၂.၆ Ø၂၄ Ø၄၃ Ø70
Ø၅.၁ Ø၁၂.၇ Ø၂၄.၄ Ø၄၃.၅ Ø၇၁.၅
Ø၅.၂ Ø၁၂.၉ Ø၂၄.၅ Ø၄၄ Ø၇၂
Ø၅.၂၅ Ø၁၃ Ø၂၄.၇ Ø၄၄.၅ Ø၇၃
Ø၅.၃၈ Ø၁၃.၂ Ø၂၅ Ø၄၅ Ø၇၄.၅
Ø၅.၅ Ø၁၃.၃ Ø၂၅.၂ Ø၄၅.၆ Ø၇၅
Ø၅.၇ Ø၁၃.၅ Ø၂၅.၃ Ø၄၆ Ø၇၆
Ø၅.၈ Ø၁၃.၆ Ø၂၅.၄ Ø၄၆.၅ Ø၇၈
Ø၆ Ø၁၃.၉ Ø၂၅.၅ Ø၄၇ Ø၇၉.၅
Ø၆.၂ Ø၁၄ Ø၂၆ Ø၄၇.၅ Ø80
Ø၆.၃၅ Ø၁၄.၂ Ø၂၆.၂ Ø၄၈ Ø၈၁
Ø၆.၅ Ø၁၄.၃ Ø၂၆.၃ Ø၄၈.၅ Ø၈၂
Ø၆.၇ Ø၁၄.၅ Ø၂၆.၅ Ø၄၈.၈ Ø၈၃
Ø၇ Ø၁၄.၆ Ø၂၇ Ø၄၉ Ø၈၅
Ø၇.၂ Ø၁၅ Ø၂၇.၅ Ø၄၉.၅ Ø၈၇
Ø၇.၅ Ø၁၅.၁ Ø၂၇.၆ Ø၅၀ Ø၈၉
Ø၇.၆ Ø၁၅.၂ Ø၂၈ Ø၅၁ Ø၉၀
Ø၇.၈၅ Ø၁၅.၃ Ø၂၈.၅ Ø၅၁.၅ Ø၉၁
Ø၇.၉ Ø၁၅.၅ Ø၂၉ Ø၅၂ Ø၉၃
Ø၈ Ø၁၅.၆ Ø၂၉.၅ Ø၅၂.၅ Ø၉၅
Ø၈.၁ Ø၁၅.၈ Ø၂၉.၆၅ Ø၅၃ Ø၉၆
Ø၈.၂ Ø၁၅.၉ Ø၃၀ Ø၅၄ Ø၉၈
Ø၈.၃ Ø၁၆ Ø၃၀.၃ Ø၅၄.၅ Ø၁၀၀
Ø၈.၅ Ø၁၆.၃ Ø၃၀.၅ Ø၅၅ Ø၁၀၅
Ø၈.၆ Ø၁၆.၄ Ø၃၁ Ø၅၅.၅ Ø၁၁၀
Ø၈.၆၇ Ø၁၆.၅ Ø၃၁.၅ Ø၅၆ Ø115
Ø၈.၉ Ø၁၆.၆ Ø၃၂ Ø၅၆.၅ Ø၁၂၀
Ø၉ Ø၁၆.၈ Ø၃၂.၃ Ø၅၇ Ø၁၂၀.၅
Ø၉.၁ Ø၁၇ Ø၃၂.၉ Ø၅၇.၅ Ø၁၂၁
Ø၉.၃ Ø၁၇.၂ Ø၃၃ Ø၅၈ Ø125
Ø၉.၅ Ø၁၇.၅ Ø၃၃.၅ Ø၅၈.၅ Ø၁၂၆
Ø၉.၇၅ Ø၁၈ Ø၃၄ Ø၅၉.၄ Ø၁၂၇
Ø၉.၉ Ø၁၈.၂ Ø၃၅ Ø၅၉.၄၆ Ø၁၃၀
Ø၁၀ Ø၁၈.၅ Ø၃၅.၁ Ø၅၉.၅ Ø၁၃၅
Ø၁၀.၁ Ø၁၉ Ø၃၅.၃ Ø၅၉.၇ Ø၁၄၀
Ø၁၀.၂ Ø၁၉.၂ Ø၃၅.၅ Ø၆၀ Ø၁၄၅
Ø၁၀.၅ Ø၁၉.၅ Ø၃၆ Ø60.4 Ø၁၅၀
Ø၁၀.၆ Ø၂၀ Ø၃၆.၂ Ø60.8 Ø၁၅၅
Ø၁၀.၇ Ø20.5 Ø၃၆.၅ Ø၆၁ Ø၁၆၀
Ø၁၁ Ø20.3 Ø၃၇ Ø၆၂ Ø၁၆၅
Ø၁၁.၁ Ø၂၁ Ø၃၇.၅ Ø၆၃ Ø၁၇၀
Ø၁၁.၂ Ø၂၁.၃ Ø၃၈ Ø၆၃.၅ Ø၁၇၅
Ø၁၁.၃ Ø၂၁.၅ Ø၃၈.၅ Ø၆၄ Ø၁၈၀
Ø၁၁.၅ Ø၂၂ Ø၃၉ Ø၆၄.၅ Ø၁၈၅
Ø၁၁.၆ Ø၂၂.၂ Ø၃၉.၅ Ø၆၅ Ø၁၉၀
Ø၁၁.၇ Ø၂၂.၅ Ø၄၀ Ø၆၆ Ø၁၉၅
Ø၁၁.၈ Ø၂၂.၈ Ø၄၀.၅ Ø၆၆.၅ Ø၂၀၀